Friday, 16 November 2012

KSSR BAHASA MELAYU


(A).  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

Latar Belakang


1.     Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 – menuntut supaya pendidikan Negara memberi penekanan kepada :

·        Pembangunan modal insan
·        Penghasilan pelajar celik minda
·        Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat
·        Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab.2.     Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan:

·        Dasar – membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni.
·        Matlamat – memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerap nilai3.     Oleh itu, kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan.


Sejarah Kurikulum Sekolah Rendah

1983           -        Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

1993           -        Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

2003           -        KBSR (semakan)

2011           -        Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
CIRI MODAL INSAN (SEKOLAH RENDAH)

Pada akhir peringkat pendidikan rendah, murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian.  Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut:

·        Penguasaan kemahiran asas – membaca, menulis dan mengira
·        Kemahiran menaakul, kreatif dan inovatif
·        Kesedaran kesejahteraan diri (fizikal dan mental)
·        Percaya kepada tuhan, berakhlak mulia dan amalan nilai murni
·        Jati diri dan semangat patriotisme
·        Memahami dan menghayati budaya nasionalKONSEP KURIKULUM TRANSFORMASI SEKOLAH RENDAH

·        Berteraskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN)

·        Berasaskan Prinsip KBSR:

-         Pendekatan bersepadu
-         Perkembangan individu secara menyeluruh
-         Peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid
-         Pendidikan seumur hidupBENTUK KURIKULUM TRANSFORMASI

Komunikasi     -        Penggabungjalinan kemahiran bahasa  secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi

Sains & Teknologi  -  Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik
Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik
Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

Perkembangan Fizikal & Estetika  -  Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri
Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

Kerohanian, Sikap & Nilai -  Penghayatan amalan agama,  kepercayaan, sikap dan nilai
Kemanusiaan  -  Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global
Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Keterampilan Diri  -  Pemupukan kepimpinan dan   sahsiah diri melalui aktiviti  kurikulum dan kokurikulum
KEMAHIRAN NILAI TAMBAH  /
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
KURIKULUM BERASASKAN STANDARD

Kurikulum Transformasi  Sekolah Rendah digubal berasaskan     standard kandungan dan standard pembelajaran


Standard Kandungan


Standard Pembelajaran


Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.


Satu penetapan kriteria    atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh  diukur bagi setiap standard kandungan.


Contoh Standard Kandungan & Standard Pembelajaran


Standard Kandungan


Standard Pembelajaran

Bahasa Malaysia
          Mendengar, memahami dan memberi  respon terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang  didengar dengan betul

Bahasa Malaysia
          Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan  bercapah.

Bahasa Inggeris
          Able to express personal response to literary texts

Bahasa Inggeris
            Able to respond to:
          a.  Book covers
          b.  Pictures in books
          c.  Characters
               with guidance

Matematik
          Menama dan menentukan nilai nombor

Matematik
Menamakan nombor hingga 100:
a.  Membilang objek dalam kumpulan.
b.     Menamakan nombor bagi kumpulan  objek sebagai mewakili kuantiti.

� P m @ �� ya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

Kerohanian, Sikap & Nilai -  Penghayatan amalan agama,  kepercayaan, sikap dan nilai
Kemanusiaan  -  Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global
Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Keterampilan Diri  -  Pemupukan kepimpinan dan   sahsiah diri melalui aktiviti  kurikulum dan kokurikulum
KEMAHIRAN NILAI TAMBAH  /
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

KURIKULUM BERASASKAN STANDARD

Kurikulum Transformasi  Sekolah Rendah digubal berasaskan     standard kandungan dan standard pembelajaran


Standard Kandungan


Standard Pembelajaran


Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.


Satu penetapan kriteria    atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh  diukur bagi setiap standard kandungan.


Contoh Standard Kandungan & Standard Pembelajaran


Standard Kandungan


Standard Pembelajaran

Bahasa Malaysia
          Mendengar, memahami dan memberi  respon terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang  didengar dengan betul

Bahasa Malaysia
          Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan  bercapah.

Bahasa Inggeris
          Able to express personal response to literary texts

Bahasa Inggeris
            Able to respond to:
          a.  Book covers
          b.  Pictures in books
          c.  Characters
               with guidance

Matematik
          Menama dan menentukan nilai nombor

Matematik
Menamakan nombor hingga 100:
a.  Membilang objek dalam kumpulan.
b.     Menamakan nombor bagi kumpulan  objek sebagai mewakili kuantiti.

� P m @ �� ya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

Kerohanian, Sikap & Nilai -  Penghayatan amalan agama,  kepercayaan, sikap dan nilai
Kemanusiaan  -  Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global
Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Keterampilan Diri  -  Pemupukan kepimpinan dan   sahsiah diri melalui aktiviti  kurikulum dan kokurikulum
KEMAHIRAN NILAI TAMBAH  /
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

-          P & P Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik – tiada bilik Muzik Khas menyebabkan menganggu kelas yang berdekatan.  Guru yang mengajar bukan guru opsyen menyebabkan kemahiran dan pengetahuan guru terhad.  Bilik muzik sering diletakkan di tingkat atas menyebabkan guru dan pelajar menghadapi kesukaran memindahkan peralatan bila diperlukan untuk membuat persembahan.
-          P&P Sains- guru jarang membuat eksperimen , jika dibuat dalam kumpulan yang besar.
Menyebabkan murid kurang minat mempelajari Sains
-          Guru bukan opsyen hendaklah diberi bimbingan dan latihan berkala.

1.       Buku Nota / Buku Latihan

Dikebanyakan sekolah :-
-          Nota dan latihan yang diberi guru tidak mencukupi
-          Tidak diperiksa dengan teliti, teguran/ulasan  asas penulisan buku nota /buku tulis
·         Tulisan murid yang tidak kemas
·         Tarikh dan hari tidak dicatat
·         Garisan tepi sebelum memulakan tugasan
·         Ejaan dan penggunaan huruf besar dan huruf kecil
·         Buku nota / buku tulis yang kotor dan koyak
-          Tiada catatan penghargaan atas kerja murid yang baik dan kemas.
-          Tidak ada tindak susulan atas segala teguran yang dbuat.
-          Murid wajib membuat pembetulan  atas segala kesilapan bagi tujuan mengulangkaji.

2.       Fail Panitia Matapelajaran

-          Penyediaan fail panitia yang lengkap , kemas dan mudah diakses
-          Catatan minit mesyuarat yang menggunakan format lama
-          Mesyurat kurikulum sekolah , agendanya hanya membincangkan hal-hal pengurusan ( house keeping) lebih banyak digunakan oleh pentadbir untuk memberikan taklimat.
-          Seharusnya mesyuarat kurikulum di gunakan untuk membincangkan tahap pencapaian /prestasi murid.  Aktiviti yang sesuai dijalankan oleh membantu mempertingkatkan
Prestasi murid.  Post mortem perlu dibuat.
-          Didalam mesyuarat kurikulum sasaran keputusan sekolah berdasarkan headcount yang dibuat dengan menggunakan panduan dan rujukan dari pelan strategik sekolah.
-          Mesyuarat panitia digunakan untuk membincangkan sasaran  murid mengikut matapelajaran. Setiap ujian/peperiksaan dalaman hendaklah dibuat JSU soalan. Post mortem terperinci untuk keputusan, soalan dan pencapaian murid berdasarkan matapelajaran.

3.       Bengkel / Makmal/Bilik-bilik Khas

3.1               Bengkel  KHSR
-                Bengkel yang dibina khas , lengkap dengan perabot dan peralatan
-                      Bengkel yang diubahsuai ada yang lengkap dan dijaga rapi tetapi      banyak yang tidak kondusif dan padat jika satu kelas 35 ke 40 orang murid dalam satu-satu masa
      peralatan yang tidak mencukupi menyebabkan aktiviti amali lambat dan tidak berjalan lancar.
-                      Tiada bengkel – bahan dan peralatan disimpan didalam stor sukan atau stor am sekolah,
Kelas amali dijalankan di bilik darjah atau kantin atau kaki lima kelas – tidak selesa dan tidak sesuai.

3.2               Bengkel Bidang Teknik & Vokasional – KHB/MPV/LKTK
-                Bengkel ERT kebanyakannya terjaga rapi dan ceria
      Ada bengkel  kerja kayu, kerja paip dan kerja elektronik-tidak tersusun ,            tidak berlabel dan peralatan tidak dijaga baik.
-                Kebanyakan bengkel pertanian, terbiar dan tidak terjaga .
-                Kebanyakan bengkel MPV dalam keadaan baik dan selesa untuk P&P,
Bengkel LKTK – sekolah yang menawarkan matapelajarn tersebut – bengkel terjaga
      Sekolah yang tidak menawarkan matapelajaran tersebut tetapi ada  bengkel – bengkel           tidak terjaga atau dijadikan kelas.  Bengkel berada di tingkat atas – Tingkat 3 peralatan yang besar dan terlalu berat di tempatkan dibawah – tempat yang tidak sesuai

3.3               Makmal Sains ( Sekolah Menengah) Bilik Sains ( Sekolah Rendah)
-          Banyak makmal Sains yang telah lama dan uzur fizikalnya – perabot rosak dimakan anai-anai
-          Penggunaannya tidak maksimum
-          Proses pelupusan bahan-bahan berbahaya sukar dan mahal.
-          Makmal Sains/ Bilik Sains perlu diaudit setiap tahun supaya makmal diurus mengikut prosedur yang betul.

3.4               Makmal Bahasa
-          Tidak digunakan secara maksimum
-          Tiada bekalan bahan, courseware perlu dibina sendiri oleh guru.
-          Peralatan telah rosak dan bila dilaporkan ke JPNS , dimaklumkan bahawa tiada peruntukan
untuk membaikpulih, penggunaan kaset telah ketinggalan zaman , sukar mendapat bekalan.

3.5               Makmal  Komputer
-          Penggunaannya tidak secara maksimum
-          Banyak komputer dalam makmal komputer rosak yang tidak boleh digunakan.
-          Bilangan yang sedikit menyebabkan murid perlu berkongsi
-          Internet tidak dapat diakses atau terlalu perlahan menyebabkan program seperti ZOOM A tidak berjaya.
-          Peruntukan khas perlu untuk kos penyelenggaraan  peralatan komputer.

4.       Pengurusan Headcount

-          Headcount dibuat sekadar memenuhi keperluan PPD atau JPNS tetapi tidak dijadikan alat/tools untuk membantu memajukan prestasi  murid.
-          Ada disediakan tetapi ada kekeliruan atau kesilapan.
-          ETR murid yang lemah disasarkan gagal- sepatutnya disasarkan markah yang minimum lulus dan guru akan berusaha membantu murid kearah itu.
-          Perbincangan dua hala murid dan guru perlu ada – murid perlu tahu sasaran yang dibuat atau murid yang menentu sasaran atas bimbingan guru.
-          Headcount pelu dipamer dalam kelas atau meja murid atau buku nota/latihan murid agar murid sentiasa peka dengan sasaran yang dibuat.
Post mortem perlu dibuat oleh murid dan guru selepas setiap ujian atau peperiksaan untuk menentukan sasaran yang telah dibuat, jika dibawah paras yang disasar perlu buat post mortem tetapi jika  menepati atau melepasi sasaran, sasaran baru perlu dibuat- mengelakkan murid berada dalam zon selesa.


4 comments: